KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / NNW - odszkodowania od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2017-04-20

Ubezpieczenia NNW

Odszkodowanie NNW (odszkodowanie od następstw nieszczęśliwych wypadków) jest bardzo powszechnym odszkodowaniem. Wynika to z faktu, iż jest to polisa często dodawana do innych pakietów ubezpieczeń np. AC oraz OC, a także do wszelkich ubezpieczeń zdrowotnych, czy grupowych.

Odszkodowanie NNW Łódź


Za nieszczęśliwy wypadek uważa się w szczególności zdarzenie o poniższych właściwościach:
1. zostało wywołane siłami zewnętrznymi,
2. wystąpiło w sposób nagły tak, że poszkodowany nie miał możliwości jego przewidzenia i zapobieżenia,
3. wystąpiło wbrew woli poszkodowanego,
4. spowodowało uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego lub jego śmierć


Kto może ubiegać się o odszkodowanie NNW?


Ubiegać się zatem może o nie każdy ubezpieczony, który w następstwie nieszczęśliwego wypadku dozna uszkodzenia ciała, uszczerbku na zdrowiu, a także osoby najbliższe w sytuacji śmierci ubezpieczonego. Co ważne zatem, aby uzyskać przedmiotowe odszkodowanie, konieczne jest zaistnienie zdarzenia spowodowanego przyczyną zewnętrzną – ubezpieczyciel nie będzie zatem odpowiedzialny np. za wszelkie powikłania z chorobami, z którymi się borykaliśmy przed zdarzeniem szkodzącym.


Nie będzie także ponosił odpowiedzialności w sytuacji umyślnego działania ubezpieczonego oraz gdy sam poszkodowany przyczynił się do powstania szkody w postaci np. przebywania pod wpływem alkoholu, czy też innych środków odurzających w chwili zdarzenia. Sprawdź odszkodowania Łódź i zaufaj specjalistom.


Jak uzyskać odszkodowanie NNW?


Dokładne wyliczenie sytuacji, w których odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje wyłączona, każdorazowo musi zostać wskazane w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) obowiązujących u danego ubezpieczyciela. Nie ulega ponadto wątpliwości, iż nie ma znaczenie miejsce zdarzenia – nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć bowiem wszędzie – czy to na basenie, w szkole, w pracy, czy w domu.


Warto mieć świadomość, iż odszkodowanie z tytułu NNW jest wypłacane w wysokości ustalonej na podstawie specjalnej tabeli (zwyczajowo dołączanej do ogólnych warunków ubezpieczeń), która określa za jakie urazy i w jakiej wysokości ubezpieczonemu zostanie wypłacone odszkodowanie. Bardzo łatwe zatem staje się ustalenie wysokości należnego odszkodowania.Zgłoś sprawę