KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Wypadek rolniczy - odszkodowania
2017-04-27

Odszkodowanie za wypadek rolniczy

Praca w gospodarstwie rolnym niesie za sobą ogromne ryzyko powstania szkody. Praca ze zwierzętami, a także maszynami, które znacznie ułatwiają podstawowe prace w gospodarstwie, powoduje zwiększone ryzyko zaistnienia wypadku, czy to w skutek nieprawidłowej organizacji pracy, czy w skutek nieszczęśliwego zdarzenia.

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek rolniczy?

Warto mieć zatem świadomość, iż odszkodowanie za wypadek rolniczy można uzyskać nie tylko z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), czy ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NNW), ale także bezpośrednio z OC rolnika, które każdy rolnik ma obowiązek posiadać. Jego celem jest nie tylko zapewnienie odszkodowania osobom trzecim, które ponosiły szkodę w związku z działalnością gospodarstwa rolnego, ale także ochrona samego rolnika – dzięki niemu bowiem odszkodowanie będzie wypłacane przez zakład ubezpieczeń, a nie przez samego rolnika.


Odszkodowanie z KRUS

Odszkodowanie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje każdemu ubezpieczonemu rolnikowi, a także pracującym z nim domownikom (przy czym za domownika uznaje się osobę, która łącznie spełnia wskazane warunki: ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo w bliskim sąsiedztwie, a także stale pracuje w gospodarstwie rolnym ubezpieczonego rolnika i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy).


Przysługuje ono w sytuacji doznania przez nich stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy rolniczej, czy nabycia rolniczej choroby zawodowej, a także w przypadku ich śmierci.


Za wypadek przy pracy rolniczej należy w tym wypadku uznać nagłe zdarzenie, które zostało wywołane przyczyną zewnętrzną, a nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą albo takich, które pozostają z nimi w związku.


Należne odszkodowanie z KRUS

Aby uznać zaistniałe zdarzenie za wypadek przy pracy rolniczej i uzyskać z tego tytułu należne odszkodowanie z KRUS, zdarzenie musi mieć miejsce:


1. na terenie  gospodarstwa rolnego, które jest prowadzone przez ubezpieczonego rolnika lub w którym rolnik stale pracuje albo na terenie gospodarstwa domowego, które jest bezpośrednio związane z ubezpieczonym gospodarstwem rolnym,
2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego albo w drodze powrotnej,
3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności, a także w drodze do miejsca wykonywania tych czynności albo w drodze powrotnej.Co ważne, przedmiotowe odszkodowanie nie będzie przysługiwało, jeśli rolnik umyślnie (lub w skutek rażącego niedbalstwa) doprowadził do wypadku, a także w sytuacji, w której przyczynił się do wypadku, będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków o podobnym działaniu. Wysokość odszkodowania ustalana jest w sposób proporcjonalny do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.


Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowania może domagać się każda osoba trzecia, której zostanie wyrządzona szkoda (której następstwem jest śmierć, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, czy zniszczenie mienia) przez osobę wykonującą czynności związane z gospodarstwem rolnym. Szkoda zatem nie musi być wyrządzona bezpośrednio przez ubezpieczonego rolnika, ale może być wyrządzona także przez osobę pozostającą z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, pracująca w gospodarstwie, czy świadcząca tzw. sąsiedzką pomoc.


Odszkodowanie takie będzie się także należało w sytuacji, gdy zwierzęta gospodarskie (np. psy, krowy) wtargną wprost pod nadjeżdżający samochód, powodując tym samym wypadek samochodowy.


Ubezpieczenie OC - kiedy można żądać?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, każdemu kto doznał szkody, powinna ona zostać naprawiona w pełnym zakresie. Istnieje zatem szereg roszczeń, które można skierować do zakładu ubezpieczeń, w którym rolnik posiadał obowiązkowe ubezpieczenie OC – można żądać m.in.:


1. zadośćuczynienia za krzywdę tj. cierpienia fizyczne i psychiczne, jakich poszkodowany doznał na skutek wypadku,
2. zwrotu kosztów leczenia, leków, rehabilitacji, które zostały poniesione w związku wypadkiem,
3. miesięcznie wypłacanej renty;


Ponadto, jeśli poszkodowany poniósł śmierć, jego najbliżsi mają prawo żądania odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia ich sytuacji życiowej (jeśli poszkodowany był głównym żywicielem rodziny), renty alimentacyjnej (mogą domagać się osoby, wobec których zmarły zobowiązany był do płacenia alimentów; osoby, którym zmarły regularnie dostarczał niezbędnych środków do życia), a także zwrotu kosztów związanych z pochówkiem.


Jeśli nadal masz wątpliwości sprawdź odszkodowania w Łodzi nie wahaj się, napisz do nas, a z pewnością wszystko Ci wyjaśnimy. 
Zgłoś sprawę