KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Odszkodowanie za błąd lekarski
2017-09-06

Odszkodowanie za błąd lekarski

Błąd lekarski, inaczej błąd medyczny, to błąd popełniony przez lekarza (także pielęgniarkę, dentystę lub inny personel medyczny), który doprowadził do powstania szkody u pacjenta. Lekarz zobowiązany jest bowiem do dochowania należytej staranności przy świadczeniu usług medycznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.


Odszkodowanie za błąd lekarski - za co można otrzymać?


Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty „lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.”


Błąd lekarski może polegać na nieprawidłowej diagnozie pacjenta (tzn. niewłaściwe rozpoznanie w zakresie stanu zdrowia pacjenta), zastosowania błędnej terapii (przyjęcie niewłaściwej metody leczenia, błędne przeprowadzenie zabiegu operacyjnego), czy na zaniechaniu działań wymaganych zgodnie ze sztuką lekarską.


Warto również wskazać, iż nie każdy błąd medyczny będzie rodził odpowiedzialność odszkodowawczą. Muszą zostać spełnione następujące przesłanki:
1. postępowanie lekarza (działanie, zaniechanie) jest nieprawidłowe względem aktualnego stanu wiedzy medycznej,
2. błąd lekarski został przez lekarza zawiniony (także nieumyślnie),
3. u pacjenta wystąpiła szkoda w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, czy śmierci pacjenta,
4. istnieje związek przyczynowy pomiędzy popełnionym przez lekarza błędem, a wystąpieniem szkody.


Odszkodowanie za błąd lekarski według przesłanek


Zatem, spełnienie powyższych przesłanek każdorazowo będzie rodziło obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej pacjentowi.  W ramach opisywanego odszkodowania pomagamy uzyskać zwrot wszelkich kosztów w rzeczywistości poniesionych przez pacjenta tj. kosztów leczenia, rehabilitacji, dojazdów do placówki medycznej, które powstały na skutek błędu medycznego i konieczności dodatkowych zabiegów, przyjmowania lekarstw, wizyt u lekarzy. Ponadto, dochodzimy także kwot adekwatnych do doznanej przez pacjenta krzywdy tj. cierpienia fizycznego i psychicznego w związku ze zdarzeniem szkodzącym.


Kto może wystąpić o odszkodowanie za błąd lekarski?


Z roszczeniem może wystąpić sam pacjent, a w przypadku jego śmierci także osoby mu najbliższe. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, istnieją dwa sposoby dochodzenia opisywanego odszkodowania. Pierwszy z nich stanowi złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, a drugi (zdecydowanie przez nas rekomendowany ze względu na możliwość uzyskania znacznie wyższych kwot odszkodowania) – wystąpienie z roszczeniem do sądu. Specjaliści walczący o odszkodowania Łódź są w stanie pomóc.Zgłoś sprawę