KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Wypadek w pracy odszkodowania, Odszkodowanie za wypadek w pracy
2017-01-29

Odszkodowanie po wypadku w pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, jeśli nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Odszkodowanie za wypadek w pracy - kiedy się należy?

Za wypadek przy pracy uznać zatem należy, każde zdarzenie, które będzie miało miejsce:

1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonego,
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Co ważne, nie ma możliwości uzyskania odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy, jeśli zdarzenie miało miejsce w drodze do lub z pracy (dotyczy to wypadków, które miały miejsce po 31 grudnia 2002 r.)


Poszkodowany w takiej sytuacji może dochodzić roszczeń w dwojaki sposób (przy czym skorzystanie z jednego z nich nie wyłącza możliwości skorzystania z drugiego sposobu):


1. dochodzenie roszczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
2. dochodzenie roszczeń bezpośrednio od pracodawcy;


Warto mieć jednak świadomość, iż wypłata należnych świadczeń z tego tytułu nie będzie miała miejsce z urzędu – każdorazowo należy zgłosić zaistniały wypadek, czy to do ZUSu, czy bezpośrednio do pracodawcy.


Świadczenia, które można uzyskać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

1. jednorazowe odszkodowanie w sytuacji, w której pracownik doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;


Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa się upośledzenie czynności organizmu, które nie rokuje poprawy, natomiast długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, a które w przyszłości może ulec poprawie. Oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu, a w następstwie wysokości przyznanego odszkodowania, dokonuje lekarz orzecznik ZUS.


Wysokość odszkodowania za wypadek w pracy

Wysokość wypłacanego świadczenia zależy bowiem od stopnia uszczerbku na zdrowiu, a także od aktualnie obowiązującej stawki za 1% uszczerbku na zdrowiu. Jeśli nie zgadzasz się z wydanym orzeczeniem, masz prawo złożyć sprzeciw do Komisji lekarskiej w terminie 14 dni – uwaga! Brak złożenia sprzeciwu w tym terminie skutkuje brakiem możności kwestionowania ustaleń dokonanych przez lekarza orzecznika ZUS, w tym ustaleń co do wysokości uszczerbku na zdrowiu na późniejszym etapie postępowania tj. w postępowaniu przed sądem.


2. Jednorazowe odszkodowanie dla bliskich w sytuacji śmierci pracownika -  przysługuje ono małżonkowi, dzieciom (jeśli nie osiągnęły pełnoletności) oraz rodzicom (z którymi poszkodowany prowadzi wspólne gospodarstwo domowe).


Oprócz powyższych, pracownikowi mogą zostać także przyznane: zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne, renta, dodatek do renty, pokrycie kosztów leczenia, a także dodatek pielęgnacyjny.


Co ważne, powyższe świadczenia nie będą przysługiwały, jeśli pracownik umyślnie naruszył przepisy dot. ochrony zdrowia i życia albo przyczynił się do wypadku, będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.


Roszczenie kierowane bezpośrednio do pracodawcy

Pracownik, który doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy może skierować roszczenie o wypłatę odszkodowania bezpośrednio do pracodawcy, który będzie odpowiadał zgodnie z regułami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego. Nie ulega wątpliwości, iż dochodzenie należnych świadczeń w tym trybie daje możliwość uzyskania dużo wyższych kwot odszkodowania aniżeli kwot przyznanych przez ZUS.


Zachęcamy do skorzystania z doświadczenia, jakie posiadają pracownicy odszkodowania Łódź. W celu uzyskania szczegółowej wiedzy, a także pomocy w poprowadzeniu Państwa sprawy, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy.
Zgłoś sprawę