KALKULATOR ODSZKODOWANIA Bezpłatna infolinia:
800 909 420

Odszkodowania Łódź / Blog - artykuły na temat dochodzenia prawnie rekompensat pieniężnych.
Odszkodowania Łódź / Wywłaszczenie, droga w poprzek działki, zajęcie działki
2017-02-28

Droga w poprzek działki. Rzecz o wywłaszczeniu.

Wobec planów budowy nowego portu lotniczego pomiędzy Warszawą a Łodzią, niejednokrotnie przewija się problem dokładnej lokalizacji, a wraz z nim problem wywłaszczenia z nieruchomości na rzecz realizacji tegoż celu publicznego. Niewątpliwie jest to odpowiedni moment na przybliżenie Wam tematyki wywłaszczenia i odpowiedzenia na pytania, czy rzeczywiście jest się czego obawiać, czy w starciu z planami rządowymi, samorządowymi obywatel ma szansę nie czuć się rozżalony zapadłą decyzją?

 

Nie ulega wątpliwości, iż proces wywłaszczenia jest procesem bardzo sformalizowanym, podczas którego muszą zostać poszanowane prawa właścicieli nieruchomości określone już w samej Konstytucji RP. Zgodnie bowiem z art. 21 Konstytucji Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia, a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

 

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu prawa własności, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego w drodze decyzji. Można go dokonać tylko w sytuacji, w której cele publiczne nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób, a wskazane prawa nie mogą zostać nabyte w drodze umowy.

 

Co ważne, ustawa o gospodarce nieruchomościami jednoznacznie wskazuje, iż wywłaszczenie może zostać dokonane tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

Proces oraz regulacja wywłaszczenia różnią się w zależności od celu publicznego, który ma zostać zrealizowany. Otóż – jeśli mamy do czynienia z wywłaszczeniem pod budowę drogi publicznej – kwestia regulowana jest przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a jeśli wywłaszczenie ma zostać dokonane na inny cel publiczny – znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Wywłaszczenie na cel inny niż budowa drogi publicznej;

 

Postępowanie składa się z kilku etapów, a rozpoczyna się rokowaniami, w trakcie których organ proponuje cenę za działkę, może też zaproponować nieruchomość zamienną. Rokowania mają na celu doprowadzić do zawarcia umowy między stronami, aby znacznie przyspieszyć całe postępowanie. W przypadku braku porozumienia będzie miał miejsce kolejny etap – postępowanie wywłaszczeniowe, które może rozpocząć się dopiero po upływie dwóch miesięcy (jest to czas, w którym właściciel ma prawo namysłu i ew. podjęcia decyzji o zawarciu dobrowolnej umowy). W przypadku braku porozumienia między stronami, starosta, po przeprowadzeniu rozprawy ma prawo wydać decyzję wywłaszczeniową, w której m.in. muszą zostać określone: cele wywłaszczenia oraz należna właścicielowi kwota odszkodowania.

 

Wywłaszczenie pod budowę dróg publicznych;

 

Procedura wywłaszczenia w tym przypadku została uproszczona – aby móc sprawniej realizować inwestycje związane z budową dróg i autostrad.

 

Na wniosek właściwego zarządcy drogi wszczynane jest postępowanie w sprawie wydania decyzji dot. zezwolenia realizacji inwestycji drogowej. Właściciele, użytkownicy wieczyści, których nieruchomości zostały objęte wnioskiem, muszą zostać bezpośrednio zawiadomieni. Mają oni prawo wypowiedzenia własnej opinii. Co ważne jednak, przy wywłaszczeniu pod budowę dróg publicznych, z uwagi na przyspieszony charakter postępowania, nie mają miejsca rokowania (jak przy wywłaszczeniu na inne cele publiczne). Podkreślić również trzeba, że wydana decyzja doręczana jest tylko wnioskodawcy, a zatem, pozostałe podmioty (w tym właściciele oraz użytkownicy wieczyści) zawiadamiani są jedynie obwieszczeniem w urzędach gmin, na stronach internetowych gmin, a także w prasie lokalnej. W takiej decyzji każdorazowo zostaje określony termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokalu. Zasadniczo, nie może on być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Aby zachęcić dotychczasowych właścicieli do szybszego opuszczenia ich własności, kwotę należnego im odszkodowania powiększa się o 5%.

 

Nie ulega wątpliwości, iż wywłaszczenie w związku z budową drogi publicznej, wiąże się także z odszkodowaniem dla właściciela, czy użytkownika wieczystego. Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości oraz wypłaty odszkodowania wszczynane jest przez sam organ z urzędu.

 

Niezależnie od celu wywłaszczenia, może nim zostać objęta albo cała nieruchomość albo jej część. Pamiętaj! Jeśli część, która została Ci pozostawiona nie nadaje się do użytkowania – jest zbyt mała albo zupełnie niewymiarowa, masz prawo żądać, aby Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (w zależności na czyją rzecz dokonywane jest wywłaszczenie) wykupiła od Ciebie w drodze umowy pozostałą część nieruchomości.

 

Mamy nadzieję, że w pełni udało nam się rozwiać Twoje wątpliwości i już po przeczytaniu artykułu dojdziesz do wniosku, że nie taki diabeł straszy jak go malują.

 

Gdyby jednak nadal nurtowało Cię jakieś pytanie związane z tematem wywłaszczenia, nie wahaj się, napisz do nas jeszcze dziś, a z pewnością Ci pomożemy!

 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do naszej 
Kancelarii  Odszkodowawczej
Łódź 90-514, ul. Kościuszki 59/61 lok. 220

 Zgłoś sprawę