Nasze programy

5 grudnia 2016
adaptacja-poprzez-rozwoj-twoja-szansa

Program pn. „Adaptacja poprzez rozwój – TWOJA SZANSA”

Przedmiotem Programu Fundacji „w Twojej sprawie” pn. „Adaptacja poprzez rozwój – Twoja Szansa”  jest aktywne wspieranie adaptacji społecznej i rozwoju osobistego osób zagrożonych wykluczeniem oraz ich […]
5 grudnia 2016
centrum-rozwoju-i-adaptacji-nasz-dom

Program pn. „Centrum rozwoju i adaptacji – NASZ DOM”

Przedmiotem Programu Fundacji „w Twojej sprawie” pn. „Centrum rozwoju i adaptacji – NASZ DOM” jest pozyskanie na potrzeby realizacji celów statutowych Fundacji, niszczejącego budynku (pustostanu) zlokalizowanego […]
5 grudnia 2016
opieka-dla-poszkodowanych

Program pn. „Opieka dla Poszkodowanych”

Przedmiotem Programu Fundacji „w Twojej sprawie” pn. „Opieka dla Poszkodowanych” jest udzielenie kompleksowego wsparcia i opieki osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeniach losowych […]

Najmniejszy akt dobroci jest wart więcej niż najwspanialsze intencje”.
– Oscar Wilde

O fundacji

Komu pomagamy


Fundacja „w Twojej sprawie” została utworzona aby funkcjonować jako platforma wsparcia dla wieloaspektowego rozwoju oraz wyrównywania szans osób pokrzywdzonych lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz grup społecznych, podlegających wykluczeniu lub odrzuceniu. Głównymi Beneficjentami opieki i ochrony udzielanej przez Fundację są: dzieci, niepełnosprawni, seniorzy i osoby dotknięte trudną bądź tragiczną sytuacją życiową, a także architektura i środowisko, jako otaczająca nas tkanka miejska i tereny zielone.
Fundacja „w Twojej sprawie” udziela opieki i ochrony poprzez umożliwianie rozwoju i wyrównywanie szans, a w szczególności: rehabilitację, readaptację, rozwój osobisty, naukę języków, wspomaganie realizacji przysługujących praw, koordynację leczenia, implementację innowacyjnych pomysłów oraz zrównoważony rozwój. Fundacja realizuje swoje statutowe cele w ramach Programów celowych, służących opiece, ochronie lub zrównoważonemu rozwojowi Beneficjentów i chronionych dóbr, zaś zespół współpracujących psychologów, wolontariuszy, współpracowników i pedagogów, umożliwi rozwój na wielu płaszczyznach życia, a także spowoduje wyrównanie szans w zakresie często występujących dysproporcji społecznych.

"Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali."
- Jan Paweł II

Lista wolontariuszy

Michał Rogalski

Architekt

Tomasz Zduńczyk

Pedagog

Elżbieta Piotrowska

Pielęgniarka

Marcin Piotrowski

Kierowca

Ważne informacje

Działy i jednostki Fundacji

DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE .

Biuro ZarząduDział RozwojuDział PrawnyDział Architekt.Dział Psycholog.Dział Medyczny

Zarząd :
Prezes Zarządu Grzelka Bartosz
Wiceprezes zarządu Kobosa Claudia

Zarząd i rada Fundacji

DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE .

Cele statutowe Fundacji

1. Pielęgnacja i kultywowanie wartości patriotycznych Narodu Polskiego poprzez świadczenie pomocy kombatantom wojennym, repatriantom oraz wszystkim ludziom poszkodowanym przez systemy totalitarne.
2. Wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i poprzez udzielenie im wsparcia na różnych płaszczyznach.
3. Działalność na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju architektury i urbanistyki oraz rewitalizacji terenów zielonych.
4. Zapobieganie i zwalczanie patologii występujących w środowiskach rodzinnych oraz promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa;
5. Wyrównywanie szans w rozwoju dzieci i młodzieży oraz aktywizacja osób niepełnosprawnych, zaawansowanych wiekowo lub grup osób wykluczonych.
6. Udzielanie wsparcia dla realizacji innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych technologii z komercyjnym przeznaczeniem.

1. Świadczenie wszelkiej pomocy prawnej, reprezentowanie interesów grup marginalizowanych społecznie, wspieranie i pomoc w egzekwowaniu praw przysługujących obywatelom lub innym podmiotom prawa oraz prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
2. Działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i naukową, a także fundowanie stypendiów oraz organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych;
3. Organizację zbiórki publicznej środków pieniężnych i innych darowizn;
4. Przystępowanie do postępowań sądowych i administracyjnych, a także organizowanie protestów i innych akcji społecznych;
5. Reklamę, konferencje, szkolenia, konkursy, prelekcje, wystawy oraz zakładanie i prowadzenie stron internetowych, forum, aukcji, itp.;
6. Prowadzenie działalności gospodarczej;